الهام محمدی و روزنامه ژاپنی در پاسخ به خبرنگاران

الهام محمدی کردلو یا الهام‌محمدی ویا الهام محمدی کوردلو بعنوان یکی از کمک طراحان ماشینهای مینی در اول در روزنامه های ژاپن از او توصیف شد . ولی متاسفانه بعد از تحقیقات به عمل آمده نشان داده شد. که هیچ گونه ارتباطی با طراحی این مینی ماشین رو نداشته است . هنوز سوابق ایشان در رابطه با این موضوع در دست پیگیری است. .

الهام محمدی کوردلو

Leave a Reply